sake-sparkling

【日本酒】

【東京和食謹製/SUNwithAQUA Limited Product】
燦水月
140RMB(90ml)
280RMB (180ml)
1080RMB (720ml)

东光 袋吊
400RMB(90ml)
800RMB(180ml)
3000RMB (720ml)
5600RMB(1800ml)

南部美人 三年熟成
400RMB(90ml)
800RMB (180ml)
3000RMB (720ml)

梵 特撰
250RMB(90ml)
500RMB (180ml)
1800RMB (720ml)
3480RMB(1800ml)

泉桥 特撰山废
250RMB(90ml)
500RMB (180ml)
1800RMB (720ml)

八鹿 金牌
190RMB(90ml)
380RMB (180ml)
1480RMB (720ml)

元禄肥前杜氏
190RMB(90ml)
380RMB (180ml)
1480RMB (720ml)
2800RMB(1800ml)

天吹 花大吟酿 爱山
180RMB(90ml)
360RMB (180ml)
1380RMB (720ml)

天吹 粉红佳人
120RMB(90ml)
240RMB (180ml)
880RMB (720ml)

笑四季 黑标
95RMB(90ml)
190RMB (180ml)
720RMB (720ml)

加贺美人 山废五段装料
95RMB(90ml)
190RMB (180ml)
720RMB (720ml)
1380RMB(1800ml)

银岭月山 雪中熟成
105RMB(90ml)
210RMB (180ml)
780RMB (720ml)
1480RMB(1800ml)

上喜元 酒度+12
105RMB(90ml)
210RMB (180ml)
780RMB (720ml)

东光 原酒
90RMB(90ml)
180RMB (180ml)
680RMB (720ml)
1280RMB(1800ml)

笑四季 白标
90RMB(90ml)
180RMB (180ml)
680RMB (720ml)

喜多屋 苍田
70RMB(90ml)
140RMB (180ml)
500RMB (720ml)
1080RMB(1800ml)

丹顶鹤
70RMB(90ml)
140RMB (180ml)
500RMB (720ml)
1080RMB(1800ml)

sparkling

【发泡酒】

蓬莱泉 发泡清酒
680RMB (360ml)

獭祭 发泡浊酒
420RMB (360ml)

澪 发泡清酒
150RMB (300ml)

罗兰百悦香槟
1580RMB (750ml)

菲斯奈特黑牌气泡酒
300RMB (375ml)
580RMB (750ml)